Make your own free website on Tripod.com
We Grew Up Together
We Grew Up Together
Gadalnu Yachad
(11 cd set in Celebration of Israel's 50th Anniversary)
(Hed Arzi)
50's Disc 1
1. Ha'amini Yom Yavo
2. Hayu Zmanim
3. Hare'ut
4. Bab El-Wad
5. Ha'krav Ha'acharon
6. Hen Efshar
7. Dachilak Motke
8. Ha'savta Banegev
9. Bat Sheva
10. El Ha'ain (Al He'arim)
11. Be'er Basade
12. Ho Lahish Lachisha
13. Shir Ha'bokrim
14. Hora Mamtera
15. Hora He'achzut
16. Ya Mishlati
17. Mul Har Sinai
18. Shir Eres Negbi
19. Ha'shiryonim Yats'u
20. Chamsinim Ba'mishlat
21. Ha'sela Ha'adom
22. Zamar Noded
23. Biglal Masmer
24. Ana Pana Dodech
25. Ein Gedi
26. Shir He'asor
27. Shir Same'ach

50's Disc 2
28. Al Na Tomar Li Shalom
29. At Chaki Li Ve'echzor
30. Osher
31. Abale Bo La'luna Park
32. Agala Im Susa
33. Ha'ish She'bakir
34. Ani Chadash Ba'aretz
35. Zecharya Ben-Ezra
36. Al tikach Hakol Lalev
37. Hakol Betashlumim
38. Shir Hafalafel
39. Romaya Ve'yoel
40. Simona Midimona
41. Ha'yored Daroma
42. Zot Merechov Panorama
43. Erev Shel Shoshanim
44. Tapu'ach Chinani
45. Bait Leshna'im
46. Gan Hashikmim
47. Kol Orlogin
48. Smoch Al Hatarnegol
49. Baderech Hatavor
50. Bepundak Katan
51. Shir Haleitsan
52. Ru'ach Stav
53. Ir Levana

60's Disc 1
54. Stam Yom Shel Chol
55. Erev Ba
56. Leil Emesh
57. Stav Bachlonot
58. Shir Hashikor
59. Shovach Yonim
60. Ha'im Amru Lach Pa'am
61. Chaimke Sheli
62. Machar
63. Daber Elai Bifrachim
64. Li' Ve'lach
65. At Ve'ani Ve'haru'ach
66. Beiti El Mul Golan
67. Kocha Hatsafon
68. Shir Hasandlar
69. Shir Preda Laka'its
70. Yerushala'im Shel Zahav
71. Ha'im At Bocha O Tsocheket
72. Mi Shechalam
73. Malchut Hachermon
74. Ahuvati Sheli Livnat Tsavar
75. Bashana Haba'a
76. Karnaval Banachal
77. Shiro Shel Tsanchan
78. Ma Avarech

60's Disc 2
79. Michal Sheli Michal
80. Hamora Lezimra
81. Venetsu'ela
82. Shir Hashuk
83. Ho, Yaldonet
84. Ahavat Po'alei Binyan
85. Siman She'ata Tsa'ir
86. Haneshika Harishona
87. Zer Shel Narkissim
88. Shilgi'ya
89. Kaits Echad Shel Kosher
90. Mazal
91. Einech Yechola
92. Mendelbaum
93. Geshem Bo
94. Hagar
95. Giv'at Hatachmoshet
96. Vecherev Ein Beyad David
97. Ani Shoma'at Tse'adim
98. Nissa La'yam
99. Mi Mefached Megeveret Levine
100. Shir Lashalom

70's Disc 1
101. Pitom Achshav Pitom Ha'yom (Ahavtia)
102. Pamela
103. Chofim
104. Yam Hashibolim
105. Sapanay Shlomo Hamelech
106. Ha'yom Ha'yom
107. Tsipor Shni'ya
108. Lu Yehi
109. Atem Zochrim Et Hashirim
110. Shir Ha'yona
111. Eini Yachol
112. Chanale Hitbalbela
113. Yesh Li Tsipor Ktana Balev
114. Kmo Tsemach Bar
115. Shir Shel Yom Chulin
116. Hachagiga Nigmeret
117. Adon Olam
118. Otcha
119. Slichot
120. Gan Na'ul
121. Abanibi
122. Haleluya

70's Disc 2
123. Hoze Lech Brach
124. Balada Le'ozev Kibutz
125. Ish Gadol
126. Habalada Al Chedva Ve'Shlomick
127. Ve'otach
128. Agada Yapanit
129. Agadat Deshe
130. Café Etsel Berta
131. 16 Mal'u Lana'ar
132. Chashmal Bechapot Yadecha
133. Hanasich Hakatan
134. Dma'ot Shel Malachim
135. Rutsi Shmulik
136. Ne'esaf Tishrei
137. Gever Holech Le'ibud
138. Bo'I Nisha'er
139. Ani Holech Lebeit She'an
140. Tslil Mechuvan
141. Shuv Hi Kan
142. Etsleinu Bichfar Tudra

80's Disc 1
143. Al Kol Ele
144. Shiri Li Kineret
145. Sivan
146. Perach Begani
147. Hora
148. Chai-Ofra Haza
149. Ani Chozer Habaita
150. Ata Li Eretz
151. Haderech El Hakfar
152. Meir Ve'alon
153. Ganavim
154. Ha'ashem Hu Shelanu Ha'ashem Lo Lavad
155. Ein Motsa
156. Shir Ahuvat Hasapon
157. Biglal Haru'ach
158. Shtei Etsbaot Mitsidon
159. Toda
160. Eizo Medina
161. Or
162. Am Echad Shir Echad-Ofra Haza

80's Disc 2
163. Ro'im Rachok Ro'im Shakuf
164. Balada Lana'ivit
165. Hitorerut
166. Bamakom Hachi Namuch Be'Tel-Aviv
167. Lo Rotse Le'zambia
168. Bachevra Le' haganat Hateva
169. Shirim Pshutim
170. Roked Lekol Habanot
171. Rikud Le'or Yare'ach
172. Tirkod
173. Etsli Hakol Beseder
174. Ba Lashchuna Bachur Chadash
175. Shiro Shel Shafshaf
176. Gidi
177. Shlal Sharav
178. Chufshat Moledet
179. Eich Hu Shar
180. Luvan Al Lavan
181. At lo

90's Disc 1
182. Tsairi Lach Safam
183. Lama Libech Kmo Kerach
184. Al Gagot Tel-Aviv
185. Ketem Hapri
186. Darkenu
187. Hakaitz Ha'acharon
188. Yare'ach
189. Livkot Lecha
190. Chutz Mimech Klum
191. Hakol Mevina
192. Kach Oti Lesham
193. Ya'akov
194. Ani Yechola Biladcha
195. Tash'iri Makom Lechabek Otach
196. Magi'a Yom Chadash
197. Shir Cham Ve'Yefet
198. Ma Asit?
199. Lo Ovedet Bishvil Af Echad
200. Yom Me'unan
201. Halo Noda

90's Disc 2
202. Chalom Kachol
203. Mischak Shel Dma'ot
204. Chalaliyot
205. Haba Bator Hu Sus
206. Tmuna Impresyonistit
207. Al Kav Hazinuk
208. Nafalta Chazak
209. Bo'I Dina
210. Achshav Me'unan
211. Ani Ma'amin
212. Ahava Chadasha
213. Kach Otti
214. Maka Afora
215. Cheder Misheli
216. Ha'ish Shera'a Hakol
217. Tisa Oti Le'isha
218. Le'itraot Ne'urim Shalom Ahava
219. Shalom Latmimut
220. Nashki Oti
221. Matai Nitnashek

90's Disc 3
222. Kan
223. Achake Lach Sham Bagan
224. Shir Hamasa
225. Ze Hazman Lislo'ach
226. Hagvarim Bochim Bala'ila
227. Ze Rak Sport
228. Hakol Patu'ach
229. Tsiyona
230. Shmor Al Ha'lam
231. Medina Chama
232. Yemot Mashi'ach
233. Amen
234. Bait Ve'gitara
235. Shalom Lecha Shalom
236. Choref 73
237. Talmid Yechaku Lecha
238. Kutonet Passim
239. Hatikva